HungryBall to prosta gra, w której gracz wciela się w piłkę.

Overview

README

POLSKI

Opis gry

HungryBall to prosta gra, w której gracz wciela się w piłkę. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków w, a, s i d lub opcjonalnie strzałek: prawej, lewej, górnej i dolnej. Zadaniem gracza jest zjadanie czarnych kropek i unikanie kolizji z czerwonymi kropkami. Za każdą zjedzoną czarną kropkę, gracz otrzymuje jeden punkt. Każde dotknięcie jakiejkolwiek czerwonej kropki sprawia, że gracz umiera. Najlepszy wynik jest automatycznie zapisywany w pliku best_score.txt znajdującym się w folderze data. Gra posiada dwa przyciski "Graj" i "Wyjście" widocznie na starcie gry jak i po każdorazowej śmierci gracza.

Sposób uruchamiania

Projekt stworzony został za pośrednictwem PyCharma z wykorzystaniem Pythona w wersji 3.7.0 i pakietu pygame w wersji 2.0.2. W celu uruchomienia gry należy pobrać repozytorium, zainstalować odpowiednią wersję Pythona i pakietu pygame:

Python

pygame

Po wykonaniu wszystkich poprzednich czynności do uruchomienia należy wykorzystać plik hungry_ball.py:

ptyhon hungry_ball.py

Notka twórcy

Jeśli masz jakieś uwagi? Widzisz jakiś błąd? Wiesz, że można coś usprawnić lub napisać lepiej, pisz śmiało. Krytyka jest wskazana. Dzięki niej stajemy się coraz lepsi :)

English

Description of the application

HungryBall is a simple game, which the player impersonates a ball. The player uses keys: w, a, s, and d or optional key arrows: right, left, top and bottom. The player's task is to eat the black dots and avoid collisions with red dots. For each black dot eaten, the player gets one point. Each touch of any red dot causes the player's death. The best score is automatically saved to the best_score.txt file in the data folder. The game has two buttons "Play" and "Exit", visible at the start of the game and after each player's death.

How to run

The project was created via PyCharm using Python version 3.7.0 and the pygame version 2.0.2. To run the game, download the repository, install the appropriate version of Python and the pygame package:

Python

pygame

After completing all the previous steps, use hungry_ball.py to run:

ptyhon hungry_ball.py

Creator's Note

If you have any comments? Do you see any mistake? You know that something can be improved or written better, feel free to write. Criticism is advisable. Thanks to criticism, we are getting better and better :)

Owner
Karol
Karol